Пројекти

Депонија у Лесковцу

Грађевинско предузеће „ГП ПОРР д.о.о.“ учествује као Главни извођач радова на изградњи објеката за заштиту животне средине, Регионалних центара за сакупљање, одлагање и рециклажу комуналног чврстог отпада, грађевинског отпада и неопасног отпада из привреде на локацији „Жељковац“ у Лесковцу, и локацији „Гигош“ у Јагодини.
 
Изградњом ових објеката спречава се неконтролисано одлагање чврстих отпадака на неуређеним површинама, тзв сметлиштима, што представља један од највећих извора загађења животне средине (воде, земљишта, ваздуха) и опасност по здравље живих организама.
 
Јуна 2008. године, групација ПОРР АГ је потписала уговор са Међународном финансијском организацијом (IFC) која је у склопу „World Bank Group“-e, према коме „IFC“ обезбеђује финансијску подршку за наведене пројекте у области управљања отпадом и прерадом отпадних вода.
 
Израда тела депоније (45.000 м2) слојевима бентонита, фолије 2,0мм и геотекстила 1200г.
Израда конструкције насипа: 230.000м3.
Ископ земљаног материјала: 275.000м3
Дренажа отпадне воде ПП цевовод Ø250, 350м
Дренажа отпадне воде ПП цевовод ПП Ø450, 250м
Дренажа атмосферске воде, отворен канал у дужини од 700м
Израда објекта за пречишћавање воде, две лагуне 2.000м2
Израда АБ резервоара за воду, 110м3
Израда слоја сепарисаног шљунка: 10.000м3
Израда интерних саобраћајница: 270м

Чињенице и бројке
Компанија: GP PORR d.o.o. Belgrad
Клијент: Porr – Werner & Weber
Град / Држава: Лесковац , Србија
Тип пројекта: Поставке и оперативност депонија
Статус пројекта: Завршен
Завршетак: 2010
Период изградње: 26 Месеци
Контакт особа: Dipl. Ing. Dragan Plećaš - Дипл. Инж. Драган Плећаш, dragan.plecas@porr.at
Назад на преглед