Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

Hvala Vam zbog interesovanja za našu kompaniju. Zaštita podataka je veoma važna za direktora kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo. Korišćenje veb sajta kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo je u suštini moguće bez ikakvog navođenja ličnih podataka. Ako određena osoba želi da preko našeg veb sajta koristi posebne usluge naše kompanije, to bi moglo da uključuje obradu ličnih podataka. Ukoliko to bude potrebno, u tu svrhu ćemo pribaviti saglasnost dotične osobe.

Obrada ličnih podataka uvek se obavlja u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti ličnih podataka i uz poštovanje nacionalnih odredbi o zaštiti ličnih podataka. Ovom Izjavom o zaštiti ličnih podataka naša kompanija želi da informiše posetioce veb sajta o sadržaju i nameni ličnih podataka koje prikupljamo i obrađujemo. Osim toga, ovom Izjavom o zaštiti ličnih podataka osobe na koje se podaci odnose informišemo o pravima koja im pripadaju.

Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo kao operater veb sajta je sprovela obimne tehničke i organizacione mere u cilju obezbeđenja pouzdane zaštite podataka koji se obrađuju u okviru našeg veb sajta. Međutim, prenos podataka između krajnjeg uređaja posetioca veb sajta i našeg servera može da ima slabe tačke, naročito ako sa našim serverom komunicirate preko uređaja kojem mogu da pristupe nepoznata lica. Ukoliko budete imali nedoumica u vezi sa bezbednošću, informacije možete da dobijete i na druge načine, putem telefona ili u nekoj od naših filijala.

1. Definicije
Izjava o zaštiti ličnih podataka kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo se zasniva na odredbama i definicijama nemačke Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka („OUOZLP“). Naša Izjava o zaštiti ličnih podataka treba da bude lako čitljiva i razumljiva, kako za naše posetioce tako i za klijente i poslovne partnere. Da bismo to obezbedili, želimo da unapred objasnimo upotrebljene pojmove:

1) Lični podaci
Lični podaci su sve informacije koje se odnose na fizičku osobu koja se može identifikovati.

2) Osoba na koju se odnose podaci
Osoba na koju se odnose podaci je svaka fizička osoba koja se može identifikovati i čije lične podatke obrađuje odgovorna kompanija.

3) Odgovorno lice
Odgovorno lice je kompanija koja prikuplja podatke od osobe na koju se oni odnose i koja odlučuje o svrsi i načinima obrade.

4) Ugovorni obrađivač podataka
Ugovorni obrađivač podataka je fizičko lice ili kompanija koju odgovorno lice uključuje u obradu podataka.

5) Primalac
Primalac je fizičko ili pravno lice ili javni organ kojem se omogućava pristup ličnim podacima.

6) Treća strana
Treća strana je fizičko ili pravno lice ili službeni organ koji za odgovorno lice ili ugovornog obrađivača podataka obrađuje lične podatke.

7) Obrada
Obrada je svaki postupak koji se sprovodi u vezi sa ličnim podacima. To se odnosi na prikupljanje, čuvanje, ograničavanje obrade i brisanje.

8) Ograničavanje obrade
Ograničavanje obrade označava smanjenje upotrebe ličnih podataka.

9) Saglasnost
Saglasnost je svaka izjava kojom neka osoba tvrdi da je saglasna sa obradom ličnih podataka koji se na nju odnose.

10) Opoziv
Opozivom osoba oduzima odgovornom licu pravo obrade na osnovu date saglasnosti.

11) Pseudonimizacija
Pseudonimizacijom se podaci razdvajaju od osobe koju je moguće identifikovati.
Ta veza se može ponovo uspostaviti samo uz pomoć dodatnih, posebno zaštićenih podataka. Postupak pseudonimizacije takođe spada u takozvanu minimizaciju podataka.

12) Profilisanje
Profilisanje je svaka vrsta automatskog ocenjivanja ličnih podataka.

2. Ime i adresa odgovornog lica
Odgovorno lice u smislu nemačke Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (OUOZLP) je:

Gradjevinsko preduzeće PORR doo
Milutina Milankovića 11a
11070 Novi Belgrad
Serbien
Tel.: +43 50 626-0
E-pošta: datenschutzporr.at
Veb sajt: www.porr.rs

3. Prikupljanje podataka
Veb sajt kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo prilikom svake Vaše posete veb sajtu prikuplja niz podataka i informacija koji se čuvaju u datoteci evidencije servera. Na ovaj način se, između ostalog, beleži sledeće:

1) vrsta i verzija internet pretraživača;
2) operativni sistem Vašeg računara;
3) veb sajt sa koga ste preusmereni na nas;
4) stranice koje ste posetili na našem veb serveru;
5) datum i vreme Vaše posete;
6) Vaša IP adresa;
7) Vaš dobavljač internet usluga;

Pri korišćenju ovih anonimno prikupljenih podataka kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo ne pokušava da izvuče zaključke o osobi na koju se one odnose. Ovi podaci su potrebni kako bismo ispravno isporučili sadržaje na našem veb sajtu i optimalno ih prikazali, kao i da bismo iste u slučaju hakerskog napada mogli da dostavimo nadležnim organima. Iz tog razloga kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo te podatke sa jedne strane obrađuje statistički, a sa druge strane to čini kao tehničku meru, sa ciljem da se obezbedi zaštita podataka i sigurnost informacija prilikom obrade Vaših podataka.

4. Registrovanje na našem veb sajtu
Na našem veb sajtu imate mogućnost da se registrujete. Podaci koji se prikupe o osobi koja ih unosi obrađuju se isključivo radi interne upotrebe od strane odgovornog lica i samo za sopstvene potrebe. Pri registrovanju na našem veb sajtu biće sačuvana IP adresa koju vam je dodelio Vaš dobavljač internet usluga, kao i datum i vreme kada je izvršena registracija. Prosleđivanje ovih podataka trećim licima u suštini se ne obavlja, osim ako postoji zakonska obaveza prosleđivanja ili ako prosleđivanje služi radi krivičnog gonjenja.

Registrovanje koristimo samo zato da bismo mogli da Vam ponudimo sadržaje i usluge koje se nude isključivo registrovanim korisnicima. Kao registrovani korisnik uvek možete da izmenite dostavljene podatke ili da ih u potpunosti izbrišete iz naše baze podataka.

5. Kolačići
Veb sajt kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo koristi kolačiće. To su tekstualne datoteke koje se pomoću internet pretraživača čuvaju u sistemu datoteka vašeg računara.

Kolačići sadrže identifikaciju kolačića (Cookie ID), koja predstavlja jedinstveni identifikator. Ovim se kompaniji Gradjevinsko preduzeće PORR doo omogućava da razlikuje internet pretraživač osobe na koju se kolačić odnosi od internet pretraživača drugih lica i da individualno prikaže sadržaje i da reaguje na želje i rezultate koji se odnose na dotičnu osobu.

Primer za to je kolačić za korpu sa artiklima u onlajn prodavnici. Onlajn prodavnica pomoću kolačića beleži artikle koje je kupac stavio u virtuelnu korpu sa artiklima.

Ako želite da sprečite korišćenje kolačića, možete to da podesite u bezbednosnim postavkama vašeg internet pretraživača i time trajno sprečite čuvanje kolačića. Kolačići koji se već nalaze na Vašem računaru mogu uvek da budu izbrisani pomoću internet pretraživača ili direktno u sistemu datoteka. Napominjemo da pri deaktiviranju kolačića eventualno može da dođe do ograničenja funkcionalnosti našeg veb sajta.

6. Prijavljivanje za naš bilten
Na našem veb sajtu korisnici mogu da se pretplate na naš bilten (novosti). Putem biltena naše klijente i poslovne partnere u redovnim intervalima informišemo o našim ponudama. Nakon što se registrujete, na vašu adresu e-pošte šalje se e-poruka za potvrdu date adrese e-pošte u postupku tzv. dvostruke potvrde („Double Opt In“). Ova e-poruka treba da potvrdi da ste Vi, kao vlasnik adrese e-pošte, zaista poslali prijavu za bilten.

Prijavom za bilten na našem veb sajtu će biti sačuvana Vaša adresa e-pošte, IP adresa koju Vam je dodelio Vaš dobavljač internet usluga, datum i vreme prijave. Prosleđivanje ovih podataka trećim licima u suštini se ne obavlja, osim ako postoji zakonska obaveza prosleđivanja ili ako prosleđivanje služi radi krivičnog gonjenja. Naravno, u svako doba možete da otkažete prijavu za naš bilten. Na kraju svakog biltena nalaze se za to potrebne informacije.

7. Mogućnost kontaktiranja putem veb sajta
Naš veb sajt zbog pravnih propisa sadrži informacije za jednostavno kontaktiranje kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo. Ako nas kontaktirate putem e-pošte ili kontaktnog formulara na veb sajtu, podaci koje dostavite će biti automatski sačuvani i korišćeni isključivo u svrhu odgovaranja na Vaš upit.

8. Rutinsko brisanje i blokiranje ličnih podataka
Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo obrađuje i čuva lične podatke osobe na koju se oni odnose samo tokom vremenskog perioda potrebnog da bi se ostvarili ciljevi njihovog čuvanja ili kao što je predviđeno zakonskim propisima.

Ukoliko svrha ili pravna osnova za obradu nije važeća, Vaši lični podaci će biti blokirani ili izbrisani u skladu sa našim procedurama i važećim zakonskim propisima.

9. Prava osobe na koju se odnose podaci
Različita prava osobe na koje se odnose podaci primenjuju se na osnovu Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka Evropske Unije (OUOZLP EU), u vezi sa obradom ličnih podataka. U nastavku je dat okvirni pregled ovih prava:

1) Pravo na informacije;
Svaka osoba na koju se odnose podaci ima pravo da u svako doba od odgovornog lica dobije informaciju o sačuvanim ličnim podacima o sebi, kao i da dobije kopiju tih podataka.

2) Pravo na ispravku;
Svaka osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od odgovornog lica zahteva trenutnu ispravku ili dopunjavanje netačnih ličnih podataka koji se odnose na nju.

3) Pravo na brisanje;
Svaka osoba na koju se odnose podaci ima pravo da od odgovornog lica zahteva brisanje ličnih podataka koji se odnose na nju, pod uslovom da:
- svrha njihove obrade nije važeća,
- više ne postoji pravna osnova za obradu (prestanak ugovora, opoziv saglasnosti).
Za brisanje podataka koji su sačuvani kod nas možete u svako doba da se obratite nekome od naših saradnika – a naročito putem e-pošte na: datenschutzporr.at.

4) Pravo na ograničavanje;
Svaka osoba na koju se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da od odgovornog lica zahteva ograničavanje obrade, pod uslovom da:
- svrha njihove obrade nije važeća,
- više ne postoji pravna osnova za obradu (prestanak ugovora, opoziv saglasnosti).
Za ograničavanje podataka koji su sačuvani kod nas možete u svako doba da se obratite nekom od naših saradnika – a naročito putem e-pošte na: datenschutz@porr.at.

5) Pravo na prenosivost podataka;
Svaka osoba na koju se odnose podaci ima pravo da svoje lično dostavljene podatke dobije u strukturisanom, uobičajenom i mašinski čitljivom formatu, odnosno da ih prosledi nekom drugom odgovornom licu, bez sprečavanja od strane odgovornog lica, ako se obrada zasniva na saglasnosti ili ugovoru i obavlja elektronski. Za prenos Vaših podataka pohranjenih kod nas možete u svako doba da se obratite nekom od naših saradnika – a naročito putem e-pošte na: datenschutz@porr.at.

6) Pravo na prigovor;
Svaka osoba na koju se odnosi obrada ličnih podataka ima pravo da podnese prigovor protiv obrade ličnih podataka koji se na nju odnose, a koja se obavlja iz opravdanog razloga. Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo u slučaju prigovora neće više obrađivati lične podatke, osim ako možemo da damo ubedljive razloge za obradu koji su važniji od interesa, prava i sloboda osobe na koju se to odnosi ili ako je svrha ostvarivanje, primena ili zaštita zakonskih prava.

Za ostvarivanje prava na prigovor možete u svako doba da se obratite nekom od naših saradnika – a naročito putem e-pošte na: datenschutzporr.at.

7) Automatizovane odluke u pojedinačnim slučajevima, uključujući profilisanje
Kao odgovorna kompanija, mi ne primenjujemo automatsko odlučivanje ili profilisanje.

8) Pravo na opoziv izjave o saglasnosti
Svaka osoba na koju se odnose podaci ima pravo da u svako doba opozove svoju saglasnost za obradu ličnih podataka. Za ostvarivanje prava na opoziv možete u svako doba da se obratite nekom od naših saradnika – a naročito putem e-pošte na: datenschutz@porr.at.

10. Zaštita podataka kod prijava za posao i tokom obrade prijave za posao
Odgovorno lice prikuplja i obrađuje lične podatke kandidata za radno mesto u svrhu obrade prijave za posao. Obrada može da se vrši i elektronskim putem. To je naročito slučaj ako kandidat koji se prijavljuje za radno mesto odgovornoj osobi dostavi odgovarajuće dokumente za radno mesto elektronskim putem, npr. putem e-pošte ili portala za zapošljavanje na adresi: porr-group.com/en/career. Ako kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo zaključi ugovor o radu sa kandidatom za radno mesto, dostavljeni podaci će biti sačuvani u cilju realizovanja radnog odnosa. Ako kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo ne sklopi ugovor o radu sa kandidatom za radno mesto, njegovi podaci će automatski biti izbrisani najkasnije šest meseci nakon obaveštenja o odbijanju prijave za radno mesto, osim ako protiv brisanja postoje neki drugi opravdani razlozi kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo ili ako prijavljeni kandidat za radno mesto da svoju saglasnost za dalju obradu ovih podataka. Ako se Vaša prijava za radno mesto ne odnosi ne neku konkretnu poziciju na portalu za zapošljavanje (inicijativna prijava za posao), vaši podaci mogu da budu prosleđeni nekoj od kompanija unutar PORR grupacije zbog opravdanog obostranog interesa, a na osnovu vaših kvalifikacija.

  • Koji podaci se prikupljaju?

Pri automatizovanoj obradi Vaše prijave za posao Vaši sledeći podaci će biti prikupljeni i obrađeni:

  1. ime, prezime, adresa e-pošte i, po potrebi, adresa/mesto, datum rođenja, oslovljavanje, broj telefona, državljanstvo,

  2. dodatni podaci koji zavise od pojedinog konkursa za posao (npr. vozačka dozvola),

  3. radna biografija, a naročito podaci o radnom iskustvu i obrazovanju,

  4. radno iskustvo i obrazovanje,

  5. veštine (npr. Photoshop, MS Office),

  6. fotografija uz prijavu za posao,

  7. kvalifikacije, nagrade i jezičke veštine,

  8. motivaciono pismo,

  9. datoteke i dokumenti koje po potrebi možete otpremiti.

11. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Facebook-om i njegovog korišćenja
Naš veb sajt sadrži dodatne module kompanije Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, SAD. Facebook je društvena mreža. Pomenuti dodatni modul je prepoznatljiv po logotipu kompanije Facebook ili dugmetu „Sviđa mi se“. Celokupan pregled dodatnih modula kompanije Facebook možete pogledati putem sledećeg linka: http://developers.facebook.com/docs/plugins.

Čim posetite naš veb sajt, dodatni modul kompanije Facebook uspostavlja direktnu vezu između Vašeg internet pretraživača i servera kompanije Facebook. Na taj način Facebook dobija informaciju da je sa Vaše IP adrese posećen naš veb sajt. U slučaju da ste prilikom posete našem veb sajtu prijavljeni na Facebook, pomoću dugmeta „Sviđa mi se“ vaš profil na Facebook-u možete da povežete sa određenim sadržajem koji se nalazi na našem veb sajtu. U tom slučaju Facebook može da posetu našem veb sajtu poveže sa Vašim Facebook nalogom. Nas kao vlasnika našeg veb sajta Facebook ne obaveštava o sadržaju prenetih podataka ili o korišćenju podataka. Pomoću sledećeg linka možete dobiti dodatne informacije: http://de-de.facebook.com/policy.php.

U slučaju da ste korisnik Facebook-a, ali ne želite da Facebook preko nas dobija podatke o Vama i povezuje ih sa vašim podacima o članstvu, pre nego što posetite naš veb sajt morate se odjaviti sa Facebook-a.

12. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Google Analytics-om i njegovog korišćenja (uz primenu funkciju anonimizacije)
Naš veb sajt koristi usluge Google Analytics-a. To je usluga analize vab sajtova koju pruža kompanija Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, SAD. Google Analytics koristi takozvane kolačiće. Kolačići su datoteke. Zahvaljujući čuvanju kolačića na Vašem računaru Google može da analizira vaše korišćenje našeg veb sajta. Ove informacije i Vaša anonimizovana IP adresa se prosleđuju i čuvaju na serveru kompanije Google u SAD-u. Za veb analizu pomoću Google Analytics-a koristimo dodatak „_gat._anonymizeIp“. Ovim se postiže skraćivanje i anonimizovanje Vaše IP adrese.

Google analizira informacije o Vašem korišćenju našeg veb sajta. Na taj način se kreiraju izveštaji o Vašim aktivnostima na našem veb sajtu, koji su nam dostupni. Ovo takođe može da posluži za ponudu i pružanje drugih usluga povezanih sa korišćenjem našeg veb sajta ili ostalih internet usluga. Kompanija Google može da ove informacije prosledi trećim licima ako to zahteva zakon ili u slučaju da Google naloži trećim licima da obrade te podatke.

Imate mogućnost da sprečite da se pomenuti kolačići čuvaju na Vašem računaru. Za to je potrebno da na Vašem internet pretraživaču aktivirate odgovarajuće postavke. Međutim, u tom slučaju postoji mogućnost da ćete naš veb sajt moći da koristite samo uz ograničenu funkcionalnost. Možete da sprečite kompaniju Google da prikuplja, šalje i obrađuje vaše podatke i vašu IP adresu. U tu svrhu možete da preuzmete i instalirate dodatni modul za Vaš internet pretraživač. Ovaj dodatni modul možete da preuzmete preko sledećeg linka: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

13. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa LinkedIn-om i njegovog korišćenja
Na našem veb sajtu možete naći dodatne module društvene mreže LinkedIn, odnosno kompanije LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, SAD (u daljem tekstu „LinkedIn“). Dodatne module kompanije LinkedIn možete prepoznati po odgovarajućem logotipu ili dugmetu za preporuku („Recommend" ili „Preporuči“). Imajte u vidu to da prilikom posete našem veb sajtu ovaj dodatni modul uspostavlja vezu između Vašeg internet pretraživača i servera kompanije LinkedIn. Na taj način LinkedIn dobija informaciju da je sa Vaše IP adrese posećen naš veb sajt. Kada kliknete na LinkedIn dugme za preporučivanje, a pri tome ste istovremeno prijavljeni na Vaš LinkedIn nalog, imate mogućnost da sadržaj naših stranica povežete sa Vašom LinkedIn profilnom stranicom. Pri tome kompaniji LinkedIn omogućavate da Vašu posetu našem veb sajtu poveže sa Vama, odnosno Vašim korisničkim nalogom. Imajte na umu da mi nemamo nikakva saznanja o sadržaju poslatih podataka i njihovom korišćenju od strane kompanije LinkedIn.

Za dodatne informacije o prikupljanju podataka, Vašim pravnim mogućnostima i opcijama podešavanja posetite veb sajt kompanije LinkedIna. Informacije su dostupne na: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

14. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Shariff-om i njegovog korišćenja
Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo je na ovom veb sajtu integrisala komponentu Shariff. Shariff komponenta nudi dugmad za društvene medije, koja su u skladu sa zakonom o zaštiti ličnih podataka. Shariff je razvijen za nemački časopis o računarima „c't“ i objavljen je preko platforme GitHub.

Komponentu je izradila kompanija GitHub, Inc., 88 Colin P. Kelly Junior Street, San Francisco, CA 94107, SAD.

Rešenja sa dugmadima koja obično nude društvene mreže vrše prenos ličnih podataka ka odgovarajućoj društvenoj mreži čim korisnik poseti veb sajt na kojem je integrisano dugme sa oznakom datog društvenog medija. Uz korišćenje komponente Shariff, lični podaci se prosleđuju društvenim mrežama tek onda kada posetilac određenog veb sajta aktivno pritisne određeno dugme sa oznakom društvenog medija. Dodatne informacije o komponenti Shariff dostupne su na veb sajtu časopisa „c't“:http://www.heise.de/newsticker/meldung/Datenschutz-und-Social-Media-Der-c-t-Shariff-ist-im-Einsatz-2470103.html. Korišćenje komponente Shariff ima za cilj da zaštiti lične podatke posetilaca našeg veb sajta i da nam istovremeno omogući da integrišemo rešenje sa dugmadima za društvene mreže na ovom veb sajtu.

Ostale informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka kompanije GitHub možete preuzeti na: https://help.github.com/articles/github-privacy-policy/.

15. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Twitter-om i njegovog korišćenja
Veb sajt kompanije Gradjevinsko preduzeće PORR doo sadrži funkcije kompanije Twitter Inc., 795 Folsom Street, Suite 600, San Francisco, CA 94107, SAD. Kada koristite Twitter, a posebno funkciju za re-tvitovanje („Re-Tweet“), Twitter povezuje Vaš Twitter nalog sa veb sajtovima koje posećujete. O tome se obaveštavaju i drugi korisnici Twittera, a naročito Vaši pratioci. Na taj način se vrši prenos ličnih podataka ka kompaniji Twitter.

Nas kao vlasnika našeg veb sajta Twitter ne obaveštava o sadržaju prenetih podataka ili o korišćenju podataka. Pomoću sledećeg linka možete dobiti dodatne informacije: twitter.com/privacy.

Imajte na umu to da imate mogućnost da promenite Vaše postavke za zaštitu ličnih podataka na Twitter-u u okviru Vaših postavki naloga koje su dostupne na: twitter.com/account/settings.

16. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Xing-om i njegovog korišćenja
Ovaj veb sajt koristi dugme za deljenje („Share“, „Podeli“) kompanije XING. Iz tog razloga će se prilikom posete ovom veb sajtu Vaš pretraživač povezati sa serverima kompanije XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, Nemačka. Na taj način se realizuju funkcije za deljenje (npr. prikaz vrednosti brojača). Pri tome se ne vrši čuvanje Vaših ličnih podataka pri poseti ovog veb sajta. XING naročito ne čuva IP adrese. Ne vrši se ni analiza Vašeg korisničkog ponašanja. Aktuelne informacije o zaštiti ličnih podataka u vezi sa dugmetom za deljenje i ostalim povezanim relevantnim informacijama možete pročitati na: www.xing.com/app/share.

17. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa YouTube-om i njegovog korišćenja
Ovaj veb sajt sadrži najmanje jedan dodatni modul kompanije YouTube. YouTube-om upravlja kompanija YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. Kompanija YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. Čim posetite neku od naših veb stranica koja ima dodatni modul za YouTube, uspostavlja se veza sa serverima kompanije YouTube. Pri tom, server kompanije YouTube dobija obaveštenje o tome koje naše konkretne veb stranice ste posetili. Ako ste istovremeno prijavljeni na Vaš YouTube nalog, ovim omogućavate YouTube-u da Vaše navike u pogledu pretraživanja direktno poveže sa Vašim ličnim profilom. Ovo povezivanje možete da onemogućite ako se pre posete našem veb sajtu odjavite sa Vašeg naloga. Dodatne informacije o prikupljanju i korišćenju Vaših podataka od strane YouTube-a možete pročitati u napomenama o zaštiti ličnih podataka u okviru Odredbi o zaštiti podataka koje je YouTube objavio na: https://policies.google.com/privacy?hl=en-GB&gl=de.

18. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Watchado-om i njegovog korišćenja
Gradjevinsko preduzeće PORR doo je na ovom veb sajtu integrisao komponente kompanije Watchado. Watchado je platforma za traženje posla koja odgovarajuće kandidate povezuje sa kompanijama. Watchado-om upravlja kompanija Whatchado GmbH, Möllwaldplatz 4/39, 1040 Wien, Austrija. 

Pri svakoj poseti jednoj od stranica ovog veb sajta, kojim upravlja odgovorno lice i na kojoj je integrisana stranica Watchado (veb stranice i video-snimci), internet pretraživač na IT sistemu određene osobe se automatski pokreće pomoću pojedinačne Watchado komponente i aktivira preuzimanje prikaza određene Watchado komponente. Dodatne informacije i važeće odredbe o zaštiti podataka firme Watchado možete pronaći na: www.whatchado.com/en/about-us. U okviru ovog tehničkog procesa kompanija Watchado dobija podatke o tome koju konkretnu stranicu našeg veb sajta posećuje određena osoba.

Ako je data osoba istovremeno prijavljena na Watchado nalog, Watchado putem posete nekoj od stranica koja sadrži Watchado video-snimak prepoznaje koje konkretne stranice našeg veb sajta određena osoba posećuje. Watchado prikuplja te informacije i povezuje ih sa Watchado nalogom određene osobe.

Watchado pomoću komponente uvek dobija podatke o tome da je određena osoba posetila naš veb sajt kada je dotična osoba u trenutku posete našem veb sajtu istovremeno prijavljena na Watchado nalog; što je nezavisno od toga da li će dotična osoba kliknuti na određeni Watchado video-snimak ili ne. Ako dotična osoba ne želi da takve informacije budu prosleđivane kompaniji Watchado, osoba može da spreči to prosleđivanje na taj način što će se pre posete našem veb sajtu odjaviti sa svog Watchado naloga.

Odredbe o zaštiti podataka koje je objavio Watchado dostupne su na: https://www.whatchado.com i pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane kompanije Watchado.

19. Odredbe o zaštiti ličnih podataka kod povezivanja sa Kununu-om i njegovog korišćenja
Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo je na ovom veb sajtu integrisala komponente kompanije Kununu.

Kununu je sa preko 2,4 miliona ocena za više od 650.000 kompanija trenutno najveća platforma za ocenu poslodavaca u Evropi. Kununu-om upravlja kompanija Kununu GmbH, podružnica kompanije XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Nemačka. Pri svakoj poseti jednoj od stranica ovog veb sajta, kojim upravlja odgovorno lice i na kojoj je integrisana komponenta Kununu, internet pretraživač na IT sistemu određene osobe se automatski pokreće pomoću pojedinačne Kununu komponente i aktivira preuzimanje prikaza određene Kununu komponente. U okviru ovog tehničkog procesa kompanija Kununu dobija podatke o tome koju konkretnu stranicu našeg veb sajta posećuje određena osoba.

Ako je neka osoba istovremeno prijavljena na Kununu nalog, Kununu tokom posete dotične osobe nekoj od stranica, kao i za vreme celokupnog trajanja posete našem veb sajtu, prepoznaje koje konkretne stranice našeg veb sajta dotična osoba posećuje. Kununu prikuplja te informacije i povezuje ih sa Kununu nalogom određene osobe. Ako dotična osoba klikne na neko od dugmadi integrisanih na našem veb sajtu, npr. dugme za ocenjivanje poslodavca, Kununu će povezati ovu informaciju sa ličnim korisničkim nalogom određene osobe kod firme Kununu i sačuvati te lične podatke.

Pomoću Kununu komponente kompanija Kununu uvek dobija podatke o tome da je određena osoba posetila naš veb sajt kada je određena osoba u trenutku posete našem veb sajtu istovremeno prijavljena na Kununu nalog; što je nezavisno od toga da li će dotična osoba kliknuti na određenu Kununu komponentu ili ne. Ako određena osoba ne želi takvo prosleđivanje ove informacije kompaniji Kununu, ona može da spreči to prosleđivanje na taj način što će se pre posete našem veb sajtu odjaviti sa svog Kununu naloga.

Odredbe o zaštiti podataka koje je objavio Kununu dostupne su na: privacy.xing.com/en i pružaju informacije o prikupljanju, obradi i korišćenju ličnih podataka od strane kompanije Kununu.

20. Prosleđivanja podataka
Kompanija Gradjevinsko preduzeće PORR doo može da inicira prosleđivanje Vaših kontakt podataka ka jednom ili više ugovornih obrađivača podataka, npr. nekom pružaocu paketnih usluga koji lične podatke koristi isključivo za internu upotrebu koja se odnosi na odgovorno lice. Sklopili smo ugovore sa svim ugovornim obrađivačima podataka kojim se obezbeđuje da ovi pružaoci usluga poštuju pravila Opšte uredbe o zaštiti ličnih podataka (DSGVO).

21. Pravni osnov za obradu
Pravne osnove za obradu ličnih podataka na našem veb sajtu su legitimni interes da Vas pridobijemo kao budućeg klijenta, npr. u okviru predugovornog postupka; pružanje informacija o našim proizvodima i uslugama, sprovođenje ugovora sklopljenog sa Vama kao osobom na koju se odnosi obrada, ili narudžbina po osnovu koje je potrebno isporučiti robu. Kao posledica toga, pravna obaveza čuvanja podataka ili njihovog pružanja organima vlasti mogu da postanu pravna osnova. Za sve druge oblike obrade, kao npr. u vezi sa biltenom, zatražićemo Vašu opozivu saglasnost.

22. Vremenski rok u kojem se čuvaju lični podaci
Čuvanje ličnih podataka je ograničeno zakonskim rokom za njihovo čuvanje. Nakon isteka roka odgovarajući podaci će biti izbrisani ako više nisu potrebni za izvršenje ugovora ili izradu ugovora.